Veelgestelde vragen

Een vraag over OVO? Neem een kijkje tussen onze FAQ. Niet gevonden wat je zocht? Neem dan contact met ons op. 

Onze missie

Wat is ondernemerschap voor OVO?

OVO gebruikt de term ondernemerschap in de ruime zin van het woord. Het gaat niet alleen om correcte bedrijfsvoering, maar ook om het zien en grijpen van kansen, het ontdekken en oplossen van noden, het ontwikkelen en vermarkten van diensten en producten. Initiatief nemen, innovatie en motivatie zijn essentiële pijlers van dat ondernemerschap.

 

Zo gaat ondernemerschap ook over waarde creëren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de ruimere samenleving.

 

Dat ondernemerschap zorgt voor een hoger inkomen en tewerkstelling, voor perspectief en motivatie, voor zelfvertrouwen, voor meer en gerichter onderwijs, voor nieuwe kansen voor gezinnen en gemeenschappen.

Wat verstaat OVO onder duurzaamheid?

Een onderneming is pas duurzaam als er een evenwicht is tussen mens, milieu en economie. Eerlijke lonen, het voorzien van opleidingen en onderwijs, aandacht voor impact op het leefmilieu, grondstoffen, korte keten … Al die elementen bepalen of een activiteit al dan niet duurzaam is. OVO hanteert de Sustainable Development Goals om te bepalen of ondernemerschap duurzaam is. 

 

Want enkel duurzaam ondernemerschap creëert welzijn en welvaart op korte en lange termijn.

Onze werking

Waarom werkt OVO samen met ngo’s?

OVO werkt samen met 5 ngo’s die erkend zijn door de Belgische overheid. Die ngo’s werken nauw samen met lokale partners in onze focuslanden en hebben een uitgebreid netwerk en kennis van de lokale kennis. Zo werken zij – vanuit hun brede lokale integratie – aan de verbetering van de lokale levensomstandigheden, zowel op het vlak van scholing, gezondheidszorg, infrastructuur.

 

Wisselwerking

De ngo’s dragen projecten aan voor onze Sustainable Technology for Africa-campagnes: ondernemingen of ondernemers met veel potentieel. Dankzij hun ervaring dragen de ngo’s zo bij aan een kwalitatieve instroom van ondernemingen die coaching en financiering zoeken.

 

Omgekeerd draagt OVO een steentje bij in de fondsenwerving van de ngo’s. Zij krijgen tot 80% subsidies voor hun projecten. Zelf brengen ze minstens 20% in. De fondsenwerving via OVO draagt bij aan die 20%. Elke ngo waarmee we samenwerken, brengt immers projecten aan voor onze projectenportefeuille. Via onze website en andere kanalen zet OVO deze projecten in de schijnwerpers.

 

 

Hefboomeffect x5

De meerderheid van de ngo-projecten geniet van de ‘co-financieringsmethode’ van de Europese Unie en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Voor elke euro die wordt gedoneerd, krijgt het project er vijf. Geef je bijvoorbeeld 5.000 euro, dan krijgt het project 25.000 euro.

 

Belgische ngo’s zijn onderworpen aan een strikte rapportering en controle, zowel op het vlak van inhoudelijke resultaten als op financieel beheer. OVO en donateurs hebben dus garantie dat hun (financiële) steun correct wordt gebruikt.

 

Onze ngo-partners

OVO werkt samen met deze ngo’s:

 

Wat is Sustainable Technology for Africa?

Met Sustainable Technology for Africa – kortweg SusTech4Africa – stimuleert OVO duurzaam entrepreneurship in Afrika. Samen met (internationale) partners helpen we geselecteerde projecten hun businessmodellen optimaliseren en verduurzamen, en dat in 4 stappen. 

Wat is het OVO Acceleration Fund?

Het OVO Acceleration Fund verstrekt betaalbare leningen op maat aan Afrikaanse start-ups met een duurzame impact. Geen subsidies dus, maar terug te betalen middelen die ondernemers nodig hebben om hun ambitieuze groei te realiseren. Op die manier wordt het fonds steeds opnieuw aangevuld en heeft een gift een blijvende impact.

Waarom deze 8 thema's?

DIENSTVERLENING & INFORMATICA

 

Dienstverlening met al of niet gebruikmaking van digitale innovaties kan alle aspecten van het leven beïnvloeden, Vooral in Oost- en West-Afrika speelt digitale ontwikkeling een doorslaggevende rol voor de innovatieve mogelijkheden van de samenleving. Jonge ondernemers gebruiken nieuwe technologieën om oplossingen te ontwikkelen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op het dagelijks leven van mensen, bijvoorbeeld door de medische zorg of kansen op onderwijs te verbeteren, door nieuwe verkoopkanalen te openen voor kleinschalige boeren of door zonne-energie te benutten en financiële diensten beschikbaar te stellen voor meer mensen.

 

ENERGIE

 

In de klimaatbestrijding vormen alternatieve bronnen van energie een ecologisch verantwoord gebruik door reductie van houtkap en ongezonde gebruiksgewoonten in het dagelijk- se leven. Toegankelijkheid van deze bronnen verrijken de leefgewoonten van de lokale bevolking onder meer op het vlak van duurtijd voor de kinderen om hun leermogelijkheden te verruimen en het vermijden van schadelijke verbrandings- stoffen bij de bereiding van maaltijden. Grootschaligere toepassing in dorpsgemeenschappen biedt de bevolking de mogelijkheid tot de ontwikkeling van economische activiteiten.

 

FINANCIERING

 

Via o.a. microkredieten stellen we boeren en ondernemers in lage- en middeninkomenslanden in staat om hun activiteiten verder uit te bouwen. Reguliere kredieten bij traditionele banken zijn voor hen meestal niet haalbaar. Bovendien geven we via financiering niet alleen deze ondernemers en hun families een betere toekomst, maar ook de mensen die voor hen werken en de lokale handelaars/ leveranciers waar ze mee samenwerken. Via B2B-projecten investeert Ondernemers voor Ondernemers rechtstreeks in beloftevolle ondernemers die geen toegang hebben tot de “missing link” van de financiering, boven de plafonds van de microfinanciering en onder de grenzen van de banken (bedragen tussen € 10.000 en € 100.000).

 

LANDBOUW & VOEDINGSNIJVERHEID

 

Mensen die zorgen voor ons eten, lijden zelf vaak het meeste honger. Dat komt omdat ze niet fair vergoed worden voor hun werk en, vooral in het geval van Afrikaanse boeren, ook door de moeilijke omstandigheden waarin ze moeten werken. Nochtans zijn zij de sleutel tot een duurzame oplossing voor het voedseltekort. Arme bodems, een lage beschikbaarheid van zaaigoed en hulpstoffen en de slechte toegang tot markten bemoeilijkt overleven in deze sector. Door zich te verenigen via o.a. coöperatieven, en in te zetten op aangepaste technieken en diversificatie van hun activiteiten, kunnen landbouwers hun leven in eigen handen nemen. De verwerking van land- en tuinbouwbouwproducten tot een variatie aan voedingsrijke eindproducten helpen de plaatselijke bevolking een rijke aanvulling op hun eetgewoon- ten. Aangepaste vermarketing via diverse distributiekanalen helpt hen in de opschaling en verbetering van hun inkomen.

 

MAAKINDUSTRIE

 

De mate waarin een land geïndustrialiseerd is, heeft een rechtstreekse impact op het gemiddelde inkomen van zijn inwoners. Bovendien draagt industrialisering bij tot technologische evolutie en algemene ontwikkeling van een regio. De maakindustrie en dienstverlening zijn beiden dynamische sectoren die een behoorlijke toegevoegde waarde creëren voor de consument. Daarom gelooft Ondernemers voor Ondernemers dat investeren in deze sectoren een kentering kan betekenen voor startende ondernemers en hun omgeving.

 

ONDERWIJS & OPLEIDING

 

Kwalitatief onderwijs is de basis voor ontwikkeling. Het helpt mensen niet alleen uit de armoede te geraken, maar draagt bij tot meer (gender)gelijkheid en een meer vreedzame samenleving. Hoewel basiseducatie er wereldwijd flink op vooruit gegaan is, zijn er nog altijd te veel kinderen, vooral meisjes, die niet naar school kunnen gaan. Daarom steunt Ondernemers voor Ondernemers opleidingen die de technische en persoonlijke ontwikkeling van jongeren en volwassenen in lage- en middeninkomenslanden stimuleren.

 

 

RECYCLAGE & CIRCULAIRE ECONOMIE

 

Recyclage beoogt vooral de vermindering van afvalproductie en reductie van pollutie om de leefomstandigheden in de klimaatbestrijding te verbeteren. De circulaire economie gaat verder door het afval te verwerken tot nieuwe verkoopbare eindproducten. De aanpak bestaat in het denkproces om de duurzaamheid van producten te verlengen of te verwerken tot nieuwe bruikbare producten voor andere doeleinden. Daarnaast zijn er nieuwe economische modellen in ontwikkeling die circulariteit ondersteunen. Deze denkpiste kan tal van voordelen met zich meebrengen, zoals een lagere impact op het milieu, meer zekerheid over de beschikbaarheid van grondstoffen, de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en de creatie van lokale werkgelegenheid.

 

 

WATERVOORZIENING

 

Niemand overleeft zonder degelijke watersystemen en sanitaire voorzieningen. Water is bovendien een belangrijk element in de productie van voedsel, energie en goederen. Ondernemers voor Ondernemers beseft dat zonder duurzame technologieën en betrouwbare infrastructuur lokaal ondernemerschap niet mogelijk is. Daarom investeert Ondernemers voor Ondernemers in een betere toegankelijkheid tot water voor de landbouw, drinkwater en sanitair.

Projecten financieren

Hoe werkt een lening aan een onderneming?

Je kan projecten steunen met een participatie in het ondernemingskapitaal of een geldlening. De modaliteiten hiervan worden bepaald in een investeringsovereenkomst. OVO heeft hierbij een faciliterende en adviserende rol, én kijkt toe op het sociaal karakter van de investering. Ook het uitwerken van een export-importmodel tussen beide partijen is mogelijk.
 

Wil je graag meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Het OVO Acceleration Fund

Wat is het OVO Acceleration Fund?

Het OVO Acceleration Fund is een fonds dat bestaat uit donaties van particulieren, bedrijven en andere organisaties. Het fonds hanteert deze giften om sociaal en duurzaam ondernemerschap in Afrika financieel te steunen met laagrentende leningen. OVO (Ondernemers voor Ondernemers) ondersteunt deze projecten met expertise. Bij de eindvervaldag van de uitgeleende bedragen komen deze budgetten opnieuw in het Fonds terecht. Daarmee kunnen nieuwe projecten worden gefinancierd. Een gift aan het Fonds heeft dus een impact op vele projecten. Het fonds wil immers Afrikaanse ondernemers financieel steunen, die moeilijk of geen toegang hebben tot de financiële markten. 

Wie is de oprichter van het OVO Acceleration Fund?

Oprichter van het OVO Acceleration Fund is de vzw Ondernemers voor Ondernemers, kortweg OVO. 

Wat is de rol van de Koning Boudewijn Stichting

Voor het OVO Acceleration Fund werkt OVO nauw samen met de Koning Boudewijnstichting (KBS). De KBS staat in voor het beheer van het Fonds Vrienden van VZW OVO Acceleration Fonds. Dit omvat de ontvangst van giften, het toewijzen aan projecten van OVO Acceleration Fund en uitreiking van de Belgische fiscale attesten. Belgische giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Op welke projecten focust OVO Acceleration Fund?

Het Fonds legt zich toe op ondernemingen met een duurzame economische aanpak met een grote sociale impact op werkgelegenheid in Afrika. 

Welk type ondernemingen komen in aanmerking?

Het gaat zowel om startups, scale-ups als kleinere ondernemingen.

Welke criteria worden gehanteerd?

  • Het bedrijf is over max. 5 jaar economisch duurzaam
  • Locatie van de economische activiteit is Afrika
  • Er is een (aanzet tot) business plan beschikbaar
  • Er is een financieringsbehoefte van 5.000 tot 50.000 euro voor de opstart of om op te schalen
  • Het bedrijf genereert een maatschappelijke impact door de creatie van tewerkstelling, het aanbieden van noodzakelijke diensten of producten aan de lagere klasse etc. 
  • Er is geen negatieve ecologische impact, in tegendeel bij voorkeur een positieve of herstellende impact

Kan iedereen een project aanbrengen?

De selectie van de projecten gebeurt in het kader van de ‘Sustainable Technology for Africa’ contest die OVO jaarlijks in België en in een aantal focuslanden in Afrika organiseert. 

Welke financiële selectiecriteria moeten voldaan zijn?

Het OVO Acceleration Fund voorziet enkel een financiële bijdrage indien minimum 50% van de oorspronkelijke projectinvestering ingevuld is en indien het businessplan door het ‘Team Investeringen’ van OVO haalbaar wordt bevonden.  

Op welke landen focust het OVO Acceleration Fund?

In een eerste fase focust het fonds op Oeganda, Rwanda, Benin en Senegal. Voor projecten van leden van de Afrikaanse diaspora in België geldt deze landenfocus niet. Alle Afrikaanse landen kunnen in dit geval in aanmerking komen indien via de projecteigenaar een sterke opvolging mogelijk is. De ‘mogelijkheid tot opvolging’ is een doorslaggevend criterium in de selectie van de projecten.  

Komen ook Belgische ondernemers voor een financiering in aanmerking?

Er wordt enkel geïnvesteerd in ondernemingen met officieel adres in Afrika. 

Over welke vorm van financiering gaat het?

Het gaat om een sociale lening, vaak terug te betalen op 3 tot 5 jaar met een interestvergoeding die het project- en het wisselrisico dekt. De ondernemer krijgt assistentie bij het opzetten en uitvoeren van zijn project door experten van OVO.   

Beperkt het OVO Acceleration Fund zich enkel tot financiële injecties?

OVO zorgt tevens voor kennisoverdracht en eventuele bijsturing van het  businessplan.

Wie zorgt er voor de coaching en opvolging van de projecten?

De projecten worden opgevolgd door OVO.

Wordt er informatie verschaft over de stand van zaken per project?

Twee keer per jaar wordt een update gepubliceerd per project.

Wat gebeurt er indien een project mislukt?

Het OVO Acceleration Fund wil de omvang van de ontvangen giften verzekeren door de aanleg van reserves uit interestinkomsten op uitstaande leningen. Deze reserves zullen eventuele verliezen compenseren.

Over welke periode wordt de investering per project gespreid?

De investering per project bedraagt maximaal 5 jaar. 

Hoe kan men doneren aan het OVO Acceleration Fund?

Men kan bijdragen aan het Fonds door een bedrag te storten op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde code ***623/3774/30042**

Kunnen ook particulieren bijdragen?

Particulieren kunnen net zoals bedrijven bijdragen aan het OVO Acceleration Fund  
 

Wat biedt het OVO Acceleration Fund in return voor de investeerder?

Het OVO Acceleration Fund zal elke donateur op regelmatige tijdstippenop de hoogte houden van de stand van zaken van het project van zijn of haar keuze. De schenkers ontvangen van de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest vanaf 40 €. 

Is er een bovengrens voor de financiële injectie per project?

Omdat het Fonds zijn risico wil spreiden bedraagt het maximale investeringsbedrag per project 25.000 euro.

Wat gebeurt er met het investeringsbedrag indien de projectfinanciering terugbetaald is?

Eens de projectfinanciering terugbetaald is, wordt het bedrag opnieuw geïnvesteerd in een nieuw project. De financiële middelen blijven dus permanent ter beschikking en kunnen opnieuw worden aangeboord voor de ondersteuning van andere Afrikaanse ondernemers. 

Wie beheert de rekening van het OVO Acceleration Fund?

De rekening van het OVO Acceleration Fund wordt beheerd via een Friends of Fonds bij de Koning Boudewijnstichting. Alle giften komen op deze rekening terecht.

Kan een fiscaal attest verkregen worden?

Vanaf een gift van 40 euro wordt een fiscaal attest uitgereikt door de Koning Boudewijnstichting.  

Wat rekent OVO aan als administratieve bijdrage?

OVO rekent een éénmalige 5% kost aan per gift. Daarmee worden alle kosten afgedekt (inclusief de administratieve kost van de Koning Boudewijnstichting).

Niet gevonden wat je zocht?

Een vraag over een project of onze werking? Je wil met ons samenwerken? Vrijwilliger worden? Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragen of stel ons vrijblijvend je vraag.